Sijil Kecekapan Bahasa Melayu bagi Warganegara Asing iailah ujian yang diperkenalkan untuk pelajar, pensyarah dan pekerja warganegara asing yang bermastautin di Malaysia