Bahagian Pengurusan Pasca Siswazah


Secara Amnya Bahagian Pengurusan Pasca Siswazah berfungsi menguruskan hal ehwal kemasukan, peperiksaan, pembiayaan dan pengijazahan pelajar pasca siswazah. Bahagian ini terdiri daripada 2 seksyen iaitu:

Seksyen Kemasukan dan Rekod Pascasiswazah

 • ·Menguruskan permohonan, agihan, dan tawaran kemasukan ke program pengajian siswazah UMT.
 • ·Menguruskan kes-kes khas bagi permohonan dan tawaran ke program pengajian siswazah UMT.
 • ·Menguruskan rekod pelajar termasuk pengambilan, kemasukan, enrolmen, graduan dan unjuran pelajar.
 • ·Menguruskan Sistem Pelajar Siswazah (SPS).
 • ·Menguruskan pendaftaran pelajar.
 • ·Menguruskan rekod yuran pelajar.
 • ·Menguruskan pengesahan tajaan PTPTN.
 • ·Urusetia PTJ tetap MyMohes (komponen Data Pelajar dan R&D).
 • ·Menguruskan emel rasmi BPPS (gso@umt.edu.my).
 • ·Sekretariat PTJ tetap MyRA.
 • ·Pegawai penghubung antara Bahagian Pengurusan Pasca Siswazah (BPPS) dan Pusat Pengurusan Teknologi Maklumat (PPTM.)

Seksyen  Peperiksaan Dan Pengijazahan Pra Siswazah

 • Menguruskan jadual pengawasan peperiksaan.
 • Menguruskan slip menduduki peperiksaan.
 • Mengurus dan memantau perjalanan peperiksaan.
 • Menguruskan  keputusan peperiksaan.
 • Mengurus permohonan peperiksaan gantian, peperiksaan ulangan khas,rayuan semakan gred dan rayuan pelajar gagal dan diberhentikan .
 • Menguruskan pelajar bergraduat.
 • Menguruskan pengeluaran sijil akuan sementara bergraduat, transkrip dan skrol.
 • Menguruskan Modul Peperiksaan, Modul Semakan Layak Bergraduat, Modul Graduan, Modul Pensyarah dan Modul Ketua Jabatan.
 • Menguruskan kes tatatertib salah laku akademik.
 •  Menguruskan jadual peperiksaan.